YPA НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

На кафедрі івент-менеджменту та індустрії дозвілля реалізується науково-дослідна тема «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні» (державний реєстраційний номер НДР 0117V002887, керівник – Гарант ОНП Петрова І.В.).

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у реалізації:

 • науково-дослідної теми «Мистецтво як предмет комплексного дослідження: теорія, історія, практика» (державний реєстраційний номер 011U100122);
 • проєкту «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)» (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP);
 • програми Європейського Союзу Еразмус+, напрям КА2 «Розбудова системи вищої освіти»;
 • всеукраїнському міжуніверситетському проєкті «Сучасна культурологія»;
 • проєкті «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» (USAID).

 

НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ
 • теоретико-методологічні засади культурології;
 • історія культурології;
 • культурні практики й івент-технології;
 • культурні та креативні індустрії;
 • організація діяльності івент-агенцій, закладів культури, дозвіллєвих установ;
 • проєктування, прогнозування й оптимізація культурних процесів, стратегії регіональної культурної політики;
 • теоретико-методологічні засади підготовки та підвищення кваліфікації кадрів галузі культурології та івент-індустрії.

 

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КРУГЛІ СТОЛИ

На кафедрі івент-менеджменту та індустрії дозвілля систематично проводяться наукові конференції та круглі столи. За останні п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри організовано:

Також проведено ряд наукових заходів, зокрема:

– круглий стіл «Теоретична та прикладна культурологія: трансформаційні процеси в умовах сьогодення», що відбувся 27 березня 2020 р. в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія подієвої культури: теорія і практика» (http://knukim.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi );

– круглий стіл «Мистецтвознавчі та культурологічні дослідження: історія, теорія, практика», відбувся 29 березня 2019 р. в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія тексту в сучасній культурі» (http://kf.knukim.edu.ua/images/Novyni/2018/25.04.18/synergiya2018.pdf );

– панельну дискусію «Трансформація соціальної культури в умовах сьогодення» в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні виклики соціокультурної сфери. Імплементація європейських цінностей в аудіовізуальній культурі». 19 жовтня 2020 р. Конференція відбулася в рамках виконання проєктів Модуль Жана Моне програми Еразмус + «Соціальні і культурні аспекти Європейських Студій» та «Європейські цінності різноманіття і інклюзії для сталого розвитку» (https://ikitb.knukim.edu.ua/nauka/konferentsii-ta-kruhli-stoly.html );

– щорічні семінари, відкриті лекції та тренінги для студентів і аспірантів «Як підготувати та опублікувати наукову статтю»; «Академічна доброчесність в університетському середовищі» та ін.

 

ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Результати науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників кафедри впроваджуються у навчальний процес не тільки нашого університету, але й регіональних ЗВО. Зокрема:

– спільно з кафедрою культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету видруковано монографічні дослідження «Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів» (К., 2019) та «Сучасна культурологія: постмодернізм у логіці розвитку української гуманістики» (К., 2021);

– спільно з кафедрою філософії та культурології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича здійснено монографічне дослідження «Феномен культури у гуманітарному дискурсі» (ЧНУ, 2020);

– спільно з кафедрою Рівненського державного гуманітарного університету реалізовано монографічне дослідження «Culture and Art Panorama of Ukraine: collective monograph (Lviv-Toruń, 2020) тощо.

 

СПІВОРГАНІЗАЦІЯ

Кафедра івент-менеджменту та індустрії дозвілля КНУКіМ є співорганізатором:

– Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи» (Херсонський державний університет);

– Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен культури постглобалізму» (Маріупольський державний університет);

– Міжнародної науково-практичної конференції «Україна першого двадцятиліття ХХ століття: культурно-мистецький вимір» (Рівненський державний гуманітарний університет);

– Міжнародної науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки» (ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв);

– семінару «Практична реалізація Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження» (Міністерство культури України та Український центр культурних досліджень, 2017);

– семінару-тренінгу «Креативна Європа: українські реалії та перспективи» (Міністерство культури Литви) тощо.

 

МОНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ

Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі: колективна монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 328 с.

Курочкін О. В. Святково-обрядова культура: монографія. Київ, 2018. 298 с.

Петрова І. Метамодернізм як теоретичний дискурс та культурно-мистецька практика // Сучасна культурологія: постмодернізм у логіці розвитку української гуманістики: колективна монографія. Київ, 2021. С.46-72.

Петрова І. Передумови формування культури Рісорджіменто (на прикладі культури дозвілля в Італії в епоху Ренесансу) // Епоха Рісорджіменто в історії та культурі Італії: колективна монографія / за загал. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 159-188.

Петрова І. В. Культурно-дозвіллєві практики в системі державного управління // Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія / За загал. ред. Ю.С. Сабадаш. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. С.225-248.

Петрова І. Культурологічний дискурс дозвіллєвої практики гуманістів // Феномен культури у гуманітарному дискурсі: колективна монографія / за заг. наук. ред. проф., член-кор. НАПН України Балуха В.О. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. С.166-182.

Петрова І. В. Культурні практики українців у контексті «радянської» моделі дозвілля // Культуротворчі виміри людини в сучасному універсумі: колективна монографія / за ред. М.М. Бровка. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 235-255.

Пилипів В.І., Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні, завтра: колективна монографія / за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. В.В. Ластовського. Київ: Вид. Центр КНУКіМ, 2017. 325 с.

 

Pylypiv V. Identity and symbols in the cultural space of the human being. Social and cultural imperatives of the modern society development: collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. p. 32-46.

 

Pylypiv V. The phenomena of culture and space of humankind. European vector of modern cultural studies and art criticism: the experience of Ukraine and the republic of Poland:  collective monograph. Włocławek, Poland, 2020. p. 111-127.

 

Pylypiv V. Cultural identity formation of canada ukrainians: an attempt of the problem historiosophy. research, challenges and development prospects in the area of social sciences: collective monograph. Włocławek, Poland, 2020. p. 217-234.

Соломатова В.В. Парадигма візуального в сучасній культурі. Монографія. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2020. 234 с.

Ткач М. М. Українська звичаєва культура: монографія. Київ, Видавництво Ліра-К, 2018. 592 с.

Shyber O. Recreational leisure practices in the Digital Age paradigm and the emergence of Industry 4.0. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms for their implementation in the global dimension; collective monograph. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019. Vol. 3. P. 333-342.

 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

(одноосібні та у співавторстві):

 

Петрова І. В. Соціально-культурне проектування в музеях // Вступ до музеєзнавства та пам’яткознавства: навчальний посібник. Гол.ред. Гончарова О. М. Київ: КНУКіМ, 2019. Том 1. С.226-236.

Пилипів В.І., Печеранський І.П. Світова культура: історія в схемах, таблицях, малюнках, світлинах. Частина І. Культура первісної доби та стародавнього світу. Навчальний посібник. К.: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. 279 с.

 

Історія України: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. В. С. Власов, О. Є. Панарін, Ю. А. Топольницька. Київ: Літера ЛТД, 2020. 176 с.

 

Історія України: комплексне видання. В. С. Власов, С. В. Кульчицький, О. Є. Панарін. Київ: Літера ЛТД, 2020. 512 с.

 

Історія України: 2000 тестів для підготовки до ЗНО (посібник). В. С. Власов, О. Є. Панарін. Київ:  Літера ЛТД, 2020. 296 с.

 

Історія України: підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти.  В. С. Власов, О. Є. Панарін, Ю. А. Топольницька. Київ: Літера ЛТД, 2021. 256 с. Історія України: підручник для 8 класу з поглибленим вивченням історії закладів загальної середньої освіти. В. С. Власов, О. Є. Панарін, Ю. А. Топольницька. Київ: Літера ЛТД, 2021.  376  с.